Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı
Hemen Başvur

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Benova Consulting Yönetim Danışmanlığı

Benova Consulting Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Benova Consulting”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1. Benova Consulting Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Ad, soyadı, memleket/doğum tarihi, medeni hali, cinsiyeti, uyruk, fotoğraf, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sürücü belgesi, bitirilen kurlara dair sertifikalar, yabancı dil bilgisi, mezun olunan veya eğitimi devam eden okullara dair bilgiler, askerlik durum bilgisini içeren kişisel verileriniz.

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

Şirket’imize yönelttiğiniz başvurunuzun ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, iş başvurusu ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, iletişimin sağlanması, referans kontrollerinin sağlanması, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Benova Consulting tarafından işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

4. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, doldurulan iş başvuru formu aracılığı ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
  • Kişisel   verilerinizin   işlenme   amacını   ve    bunların   amacına    uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Veri Güvenliği

Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Benova Consulting Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

Benova Consulting, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz iki yıl süre ile saklanacaktır.

8. Veri Sorumlusunun Kimliği

Benova Consulting, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime İş Merkezi No: 266 B Blok D:76 Çankaya/Ankara

Telefon 0312 486 02 17

E-posta info@benovaconsulting.com

9. Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler Benova Consulting KVKK Sorumlusu tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Benova Consulting’in yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Benova Consulting, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Formu
magnifiercross
×